Tin tức

VĂN BẢN PHÁP LUẬT-QUY CHẾ

STT

Số văn bản

Ngày ban hành

Tên gọi/Trích yếu

Liên kết/Tải về

 

1

50/2005/QH11

29/11/2005

Luật Sở hữu trí tuệ

Liên kết/Tải về

 

2

36/2009/QH12

19/06/2009

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

Liên kết/Tải về

 
 

3

101/2015/QH13

27/11/2015

Bộ luật Tố tụng Hình sự 

Liên kết/Tải về

 

4

92/2015/QH13

27/11/2015

Bộ Luật Tố tụng Dân sự 

Liên kết/Tải về

 

5

100/2015/QH13

27/11/2015

Bộ luật Hình sự

Liên kết/Tải về

 

6

12/2017/QH14

20/06/2017

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Liên kết/Tải về

 
 

7

15/2012/QH13

20/6/2012

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Liên kết/Tải về

 

8

54/2014/QH13

23/06/2014

Luật Hải quan

Liên kết/Tải về

 

9

29/2013/QH13

18/06/2013

Luật Khoa học và Công nghệ

Liên kết/Tải về

 

10

23/2018/QH14

12/6/2018

Luật Cạnh tranh 

Liên kết/Tải về

 

11

36/2005/QH11

14/06/2005

Luật Thương mại 

Liên kết/Tải về

 

12

68/2014/QH13

26/11/2014

Luật Doanh nghiệp 

Liên kết/Tải về

 

13

67/2006/QH11

29/06/2006

Luật Công nghệ thông tin 

Liên kết/Tải về

 

14

07/2017/QH14

19/6/2017

Luật Chuyển giao công nghệ 

Liên kết/Tải về

 

15

21/2008/QH12

13/11/2008

Luật Công nghệ cao 

Liên kết/Tải về

 

16

67/2014/QH13

26/11/2014

Luật Đầu tư 

Liên kết/Tải về

 

17

26/2008/QH12

14/11/2008

Luật Thi hành án dân sự 

Liên kết/Tải về

 

18

19/2012/QH13

20/11/2012

Luật Xuất bản

Liên kết/Tải về

 

19

42/2019/QH14

14/06/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm, luật Sở hữu trí tuệ

Liên kết/Tải về

 

Top of Form

Bottom of Form

 

       

 

         

 

           
 
         

 

         

 

         

 

           
 
         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

           
 
         

 

         

 

         

 

           
 
         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Copyright © 2018 by luatminhthai

Email: minhthailaw.company@gmail.com  Phone: 0926.63.79.79